DataSentics For investors 07.05.2021

Invitaion for the General Shareholders Meeting [in Czech Language]

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti DataSentics, a.s. 
se sídlem Washingtonova 1599/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05355541,zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24293,
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 10. června 2021 ve 13.30 hodin v sídle společnosti
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020
4. Prezentace řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2020
7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31. prosinci 2020
8. Schválení smluvních vztahů o výkonu funkce předsedy představenstva
9. Závěr
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. června 2021
Práva účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na valné hromadě mají osoby, které byly v rozhodný den akcionáři společnosti a jsou zapsáni v seznamu akcionářů, který vede společnost.
Návrh usnesení valné hromady:
- Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2020 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31.12.2020.
- Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.
Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:
Představenstvo doporučuje přijmout tato usnesení, jelikož nejlépe odpovídá zájmům společnosti a akcionářů.

Řádná účetní závěrka společnosti za dané období, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a návrh na rozdělení zisku jsou připraveny k nahlédnutí pro akcionáře zde.
V Praze dne 7. května 2021
   Ing. Petr Bednařík, předseda představenstva DataSentics, a.s.